Nyhedsbrev EKSTRA - 14.09.07 

Styrelsen præciserer regler

[Obligatorisk] Erhvervs- og Byggestyrelsen har gennemgået en række tilstandsrapporter, hvor den bygningssagkyndige har besigtiget et stort antal boliger pr. arbejdsdag og er i den forbindelse blevet opmærksom på en række forhold, som styrelsen gerne vil præcisere:

1. Fornyelse af en tilstandsrapport kan ikke foretages uden en fornyet besigtigelse, med mindre fornyelsen alene skal rette rent formelle fejl kort efter besigtigelsen, dvs. navne, adresser, meningsforstyrrende trykfejl og lignende. Er der gået mere end kort tid, dvs. mere end en måned, finder styrelsen det ikke forsvarligt, at tilstandsrapportens gyldighedsperiode forlænges uden genbesigtigelse. Dette vil blive anset for en faglig fejl, hvis det konstateres ved den tekniske revision. Den sagkyndige har dog mulighed for at gennemføre en begrænset besigtigelse for et reduceret honorar.

2. Inden for gyldighedsperioden kan der ske fornyelse af rapportens gyldighedsperiode med yderligere 6 måneder. Den sagkyndige har her mulighed for at gennemføre en begrænset besigtigelse for et reduceret honorar.

Efter udløbet af gyldighedsperioden på 6 måneder skal der ske genbesigtigelse, og der skal udarbejdes en ny tilstandsrapport. Der er efter styrelsens opfattelse ikke mulighed for en mere begrænset besigtigelse i dette tilfælde.

3. Det er vigtigt, at de bygningssagkyndige er grundige ved indberetningen af oplysninger i tilstandsrapporterne og angiver det konkrete tidsforbrug.

I den forbindelse er det vigtigt, at den forbrugte tid for hver enkelt besigtigelse angives særskilt. Hvor der besigtiges mange boliger pr. dag, skal tid angives pr. bolig og ikke samlet for alle besigtigede boliger. Hvis det ikke er muligt præcist at angive tid for hver enkelt besigtigelse, f.eks. ved mange ensartede boliger, kan tiden fordeles skønsmæssigt på hver enkelt bolig.

Tilsvarende gælder ved udarbejdelse af tilstandsrapporter for ejerlejligheder, hvor der udarbejdes rapporter både for lejligheden og fællesdelen, at den bygningssagkyndige skønsmæssigt skal fordele den samlede anvendte besigtigelsestid på ejendommen på henholdsvis ejerlejligheden og fællesdelen. Det er en fejl at angive det samlede tidsforbrug for ejendommen i tilstandsrapporterne for både ejerlejligheden og fællesdelen, da det herved ser ud som om, man har anvendt dobbelt så lang tid på besigtigelsen, som det er tilfældet.

4. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil herudover indskærpe, at påviste skader skal være præcist lokaliseret. Skader skal således henføres til en specifik bygning/bygningsdel og til placeringen på bygningsdelen, så at det er klart for forbrugeren, hvor skaden er, jf. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap 3, 4.05.

5. Endvidere gælder, at de bygningssagkyndige skal være opmærksomme på, at der ikke bør gå mere end 14 dage, fra besigtigelsen foretages, til tilstandsrapporten indrapporteres til FEM-sekretariatet, dvs. den dato, hvorfra gyldighedsperioden beregnes.

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil i forbindelse med denne ændring af bekendtgørelsen, som træder i kraft den 1. januar 2008, indføre et krav om, at alle tilstandsrapporter skal indrapporteres senest 14 dage efter besigtigelsen.