Nyhedsbrev - 19/12-08 

Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen

[Obligatorisk] Pr. 1. januar 2009 træder der en ny bekendtgørelse i kraft for huseftersynordningen.


Ændringerne vedrører primært regulering af vederlag og gebyrsatser m.v. I den forbindelse bliver sommerhuse også omfattet af maksimalprisen for vederlaget.

Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen fundet anledning til at foretage ændringer omkring 1) genbeskikkelse, således at tildelte sanktioner kan indgå i vurderingen af hvorvidt den bygningssagkyndige kan genbeskikkes, og 2) høring af følgegruppe ved inddragelse af beskikkelse eller nægtelse af genbeskikkelse.

Nedenstående notat indeholder en oversigt over de ændringer, der er sket i den nye bekendtgørelse om huseftersynsordningen i forhold til de hidtidige regler (bekendtgørelse nr. 1501 af 12. december 2007).

Link:
Læs bekendtgørelse

Link:
Læs notat, der beskriver ændringerne i bekendtgørelsen


Må man lave en gratis fornyelse af tilstandsrapporten?

[Obligatorisk] Der er stillet spørgsmål om, hvor meget et huseftersyn og en fornyelse af rapporten må koste.

Erhvervs- og Byggestyrelsen præciserer:
”Den bygningssagkyndige må godt tilbyde at udfærdige en tilstandsrapport og en fornyelse af tilstandsrapporten, så længe den samlede pris ikke overstiger honorarloftet i Huseftersynsbekendtgørelsen Bilag I.

Hvis den bygningssagkyndige tilbyder at foretage fornyelsen gratis, er der intet til hinder for dette, så længe prisen for den oprindelige tilstandsrapport ikke overstiger honorarmaksimum.”

Hvornår må den samlede pris for tilstandsrapporten og fornyelsen overstige honorarloftet? 
Den samlede pris på tilstandsrapporten og fornyelsen må gerne overstige honorarloftet, når

1) fornyelsen bliver foretaget som en separat ydelse senere,

og

2) fornyelsen bliver selvstændigt faktureret.


Link:

Håndbog for bygningssagkyndige

Priser for huseftersyn


Gennemgang af bygninger

[Obligatorisk] I forbindelse med skrivebordskontrol af tilstandsrapporter og markontrol har FEM-sekretariatet opdaget, at ikke alle beskikkede bygningssagkyndige oplyser karakteren IB, når der er bygningsdele, der ikke er noget at bemærke om.

Det betyder, at konstruktioner, der ikke er noget at bemærke om på hovedpunkterne, skal have karakteren IB. Det betyder, at også sekundære bygninger skal anføres med IB til de konstruktioner, der findes på stedet, og som der ikke er noget at bemærke om. Fx skal en carport med 4 søjler og tag have IB til fundamenter, vægge og tag men ikke til andet, da det ikke findes i carporten (eks. bad m. m).

Det har tidligere ikke været et krav at dette skete, men de fleste beskikkede bygningssagkyndige har dog anført karakteren IB til nævnte konstruktioner.

Det er på baggrund af Håndbogens kapitel 3, afsnit 4.05 og 4.06.
”Et huseftersyn skal omfatte samtlige bygninger inden for den samme ejendom, også selv om bygninger eller bygningsdele ikke er medtaget eller korrekt anført i BBR-ejermeddelelsen. Bygningerne skal derfor afgrænses og identificeres enkeltvis med litrering med bogstavbetegnelse, der angives i tilstandsrapporten.” Kapitel 3, afsnit 4.05.

Heraf følger naturligvis, at samtlige bygninger skal gennemgås i forbindelse med eftersynet.

Kapitel 3, afsnit 4.06
”Ved bedømmelsen deles de observerede skader eller tegn på skader op i fem niveauer. Hertil kommer karakteren IB (ingen bemærkninger).”

”IB: Ingen bemærkninger
Definition:
Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.
Forklaring:
Der har ikke været noget at bemærke eller at notere om bygningsdelen.”

Link:
Håndbog for bygningssagkyndige

 Nu er HPFI/HFI-afbryder obligatorisk – også i eksisterende boliger

[Obligatorisk] Fra 1. juli 2008 er der krav om en HPFI/HFI-afbryder i eksisterende boliger, og ikke bare i nybyggeri
.

Det betyder, at hvis der ikke findes en HPFI/HFI-afbryder, skal det registreres i tilstandsrapporten under ”EL”.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen


Link
http://www.sik.dk/Professionelle/El-branchen/HPFI_hjoerne.html